Problem uparivanja prijatelja

Izjava o problemu "Problem uparivanja prijatelja" navodi da postoji N prijatelja. I svaki od njih može ostati samac ili biti uparen jedan s drugim. Ali jednom kad se napravi par, ta dva prijatelja ne mogu sudjelovati u uparivanju. Dakle, morate pronaći ukupan broj načina ...

Čitaj više

Broji podsklopove koji imaju ukupno različite elemente jednake izvornom nizu

Izjava o problemu „Broji podnizove koji imaju ukupni broj različitih elemenata jednak izvornom nizu“ navodi da ste dobili čitav niz. Izjava o problemu traži otkrivanje ukupnog broja pod niza koji sadrže sve različite elemente koji su prisutni u izvornom nizu. Primjer arr [] = {2, 1, 3, 2,…

Čitaj više

Broji parove iz dva razvrstana niza čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti x

Izjava o problemu “Broji parove iz dva razvrstana niza čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti x” navodi da su vam dana dva razvrstana niza cijelih brojeva i cijela vrijednost zvana zbroj. Izjava o problemu traži otkrivanje ukupnog broja para koji iznosi ...

Čitaj više

Prikupite maksimalan broj bodova u mrežu pomoću dvije traverze

Izjava o problemu Dobivamo matricu veličine „nxm“ i moramo prikupiti maksimalni broj bodova u mreži pomoću dvije traverze. Ako stojimo u ćeliji i, j, tada imamo tri mogućnosti za odlazak u ćeliju i + 1, j ili i + 1, j-1 ili i + 1, j + 1. To je …

Čitaj više

Translate »