Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u rješenju svakog čvora Leetcode

Izjava problema Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru Rješenje LeetCode – “Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru” navodi da je s obzirom na korijen savršenog binarnog stabla potrebno popuniti svaki sljedeći pokazivač čvora na njegov sljedeći desni čvor. Ako nema sljedećeg…

Čitaj više

Broj različitih otoka Leetcode Rješenje

Izjava problema Broj različitih otoka LeetCode rješenje – “Broj različitih otoka” navodi da je data anxm binarna matrica. Otok je skupina od 1 (koji predstavljaju kopno) povezanih 4-smjerno (horizontalno ili okomito). Smatra se da je otok jednak drugom ako i samo ako je jedan otok …

Čitaj više

Rješenje za simetrično stablo Leetcode

Izjava o problemu Rješenje LeetCode simetričnog stabla – “Simetrično stablo” navodi da s obzirom na korijen binarnog stabla i moramo provjeriti je li dano binarno stablo zrcalo samo po sebi (simetrično oko svog središta) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: …

Čitaj više

Savršeni kvadrati LeetCode rješenje

Izjava problema Rješenje Savršenih kvadrata LeetCode – “Savršeni kvadrati” navodi da je zadan cijeli broj n i da trebate vratiti minimalni broj savršenih kvadrata čiji je zbroj jednak n. Imajte na umu da se isti savršeni kvadrat može koristiti više puta. Primjer: Ulaz: n = 12 Izlaz: 3 Objašnjenje: …

Čitaj više

Word Ladder LeetCode Rješenje

Izjava problema Riječ Ladder LeetCode Rješenje – “Word Ladder” navodi da ste dobili niz beginWord, string endWord i wordList. Moramo pronaći najkraću duljinu sekvence transformacije (ako ne postoji put, ispišite 0) od beginWord do endWord slijedeći dane uvjete: Sve međuriječi trebale bi …

Čitaj više

Uklonite nevažeće zagrade Leetcode Rješenje

Izjava o problemu Rješenje Ukloni nevažeće zagrade Leetcode – navodi da ste dobili niz s koji sadrži zagrade i mala slova. Moramo ukloniti minimalni broj nevažećih zagrada da bi ulazni niz bio valjan. Moramo vratiti sve moguće rezultate bilo kojim redoslijedom. Niz je…

Čitaj više

Maksimalna dubina otopine Netry Tree Leetcode rješenja

U ovom problemu dobivamo N-arno stablo, odnosno stablo koje omogućuje čvorovima da imaju više od 2 djece. Moramo pronaći dubinu lista najdalje od korijena stabla. To se naziva maksimalna dubina. Imajte na umu da dubina puta ...

Čitaj više

Minimalna dubina rješenja s binarnim stablom s kôdom

U ovom problemu moramo pronaći duljinu najkraćeg puta od korijena do bilo kojeg lista u danom binarnom stablu. Imajte na umu da ovdje "duljina puta" znači broj čvorova od korijenskog čvora do lisnog čvora. Ta se duljina naziva Minimalna ...

Čitaj više

Raspored tečaja II - LeetCode

Morate pohađati n broj tečajeva (od 0 do n-1) gdje neki od tečajeva imaju preduvjete. Na primjer: par [2, 1] predstavlja pohađanje tečaja 2 koji ste morali pohađati 1. S obzirom na cijeli broj n koji predstavlja ukupan broj tečajeva i popis tečajeva ...

Čitaj više

Translate »